Warning: Undefined array key 1 in /home/sugimnazij/domains/sugimnazija.lt/public_html/sources/actions.php on line 300
Ugdymas karjerai - Šiaulių universitetinė gimnazija

Ugdymas karjerai

„Vienintelis kelias, vedantis į pažinimą, yra veikla“.
B. Šo


Gimnazijos tikslas – ugdyti atsakingą ir savarankišką asmenybę, turinčią šiandieniniam gyvenimui ir ateičiai reikalingą asmeninę, pilietinę bei socialinę kompetenciją, norinčią ir pajėgiančią mokytis visą gyvenimą. Todėl svarbu sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.Konsultacijos


Karjeros specialistė:
Dovilė Lukšienė Kabineto nr. 219 kab.
dovile.luksiene@sugimnazija.lt
tel.:+37066363090

DARBO LAIKAS
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8:30-12:15 12:45-16:30 8:30-12:15 12:15-16:30 8:30-12:15 12:15-12:45 8:30-12:15 12:45-16:30 8:30-12:15 12:45-16:00

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai 219 kab. arba el.p. dovile.luksiene@sugimnaizija.lt

Karjeros paslaugos gimnazijoje teikiamos nuo 2002-2003 m. m.
Karjeros paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų ugdymą, ir gerbiant mokinio polinkius ir gebėjimus, sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save.

Dokumentai:
2023 m. sausio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-46 ,,Dėl karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“
Ugdymo karjerai planas 2022-2023 m.
V-1334 Dėl Rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo šv… (e-tar.lt)
Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)
V-617 Dėl Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Pagrindiniai uždaviniai:

• Sudaryti mokiniams galimybę pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
• Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones.
• pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
• Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
• Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
• Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
• Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas

Keturios karjeros kompetencijos

Savęs pažinimo - pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinkq ir socialinius vaidmenis.
Karjeros galimybių pažinimo - rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
Karjeros planavimo - kelti gyvenimo ir karjeros tiklsus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą.
Karjeros įgyvendininimo - taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Karjeros specialistė:

• Konsultuoja mokinius(-es), tėvus, pedagogus(-es), klasės auklėtojus(-as) ir kitus(-as) bendruomenės narius(-es) ugdymo karjeros klausimais;
• Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
• Padeda mokiniams atlikti asmenybės pažinimo, karjeros pasirinkimo ir kitus su ugdymu karjerai susijusius testus.
• Veda paskaitas, integruotas pamokas ir kitus tikslinius užsiėmimus profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai temomis;
• Organizuoja ekskursijas ir pažintines išvykas į profesinio ugdymo centrą, aukštąsias ir profesines mokyklas Studijų parodas, seminarus, įvairius renginius.
• Kviečia į mokyklą specialistus, įvairių sričių ir organizacijų atstovus į susitikimus su mokiniais ir kuruoja juos;
• Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;


Informacija atnaujinta: