Ugdymas karjerai

„Vienintelis kelias, vedantis į pažinimą, yra veikla“.
B. Šo


Gimnazijos tikslas – ugdyti atsakingą ir savarankišką asmenybę, turinčią šiandieniniam gyvenimui ir ateičiai reikalingą asmeninę, pilietinę bei socialinę kompetenciją, norinčią ir pajėgiančią mokytis visą gyvenimą. Todėl svarbu sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.


Skelbimai Vykę renginiai Teikiamos paslaugos Dokumentai (stojimo sąlygos) Lietuvos aukštosios mokyklos Naudingos nuorodos

Konsultacijos

Profesinio orientavimo individualių, grupės, klasės konsultacijų laikas ŠU gimnazijoje


Skelbimai

VISI | ŠUG

Kraunasi...

Karjeros centras teikia šias paslaugas:

Mokiniams:
Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:
 • padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;
 • atliekami testai, kurie leidžia geriau pažinti save, išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias universitetines ir neuniversitetines mokyklas taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • organizuojami vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas, studijų parodas ir kt.;
 • supažindinama su Šiauliuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas (Šiaulių Darbo rinkos mokymo tarnyba, Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centru, ŠU karjeros centru ir kt.);
 • organizuojamas profesinis veiklinimas (išvykos į įmones, įstaigas, kur mokiniai supažindinami su profesijomis, darbo specifika).
Mokoma naudotis puslapiais internete: Klasių auklėtojams:
 • padedama organizuoti susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais;
 • padedama organizuoti išvykas į Darbo rinkos mokymo tarnybą, Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centrą, ŠU karjeros centrą ir kt.

Dokumentai

Ugdymo karjerai programa
Stosiantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2022 metais

https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/priemimas/bakalauro-studijos/priemimas-i-aukstasias-mokyklas-2022
Stosiantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2020 metais

Atmintine abiturientams 2020
Priėmimo sąlygos Įsakymas
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Lietuvos aukštosios mokyklos (universitetai ir kolegijos)

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU)
Europos humanitarinis universitetas (EHU)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)
Klaipėdos universitetas (KU)
LCC tarptautinis universitetas (LCC)
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)
Lietuvos sporto universitetas (LSU)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)
Mykolo Romerio universitetas MRU)
Šiaulių universitetas (ŠU)
Vilniaus dailės akademija (VDA)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM)

Kolegijos

Alytaus kolegija (AK)
Kauno kolegija (KK)
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK)
Kauno technikos kolegija (KTK)
Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)
Kolpingo kolegija (KOK)
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM)
Lietuvos verslo kolegija (LTVK)
Marijampolės kolegija (MK)
Panevėžio kolegija (PK)
Socialinių mokslų kolegija (SMK)
Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)
Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK)
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (TTVAM)
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM)
Utenos kolegija (UK)
Vilniaus dizaino kolegija (VDK)
Vilniaus kolegija (VK)
Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK)
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK)
Vilniaus verslo kolegija (VVK)
Žemaitijos kolegija (ŽK)

Naudingos nuorodos

Gyvenimo aprašymo rengimas http://www.europass.lt/cv https://uzt.lt/
Atmintine abiturientams 2020
 • apie stojimą į aukštąsias mokyklas;
 • apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
www.lamabpo.lt
 • aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės;
 • studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2013 ir 2014 metais sąlygos;
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
www.kurstoti.lt
 • žurnalo „Kur stoti” elektroninė versija;
 • konkursinio balo skaičiuoklė;
 • išsami informacija apie Lietuvos aukštąsias ir profesinio mokymo įstaigas.
www.mukis.lt
 • mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.
www.smm.lt
 • brandos egzaminai;
 • apie stojimą į aukštąsias mokyklas;
 • apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
www.aikos.smm.lt
 • supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis;
 • pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant;
 • informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.
www.egzaminai.lt
 • informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus;
 • pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.
www.euroguidance.lt
 • profesijų aprašai;
 • ŠMPF išleistas gidas „Susipažink. Įvertink. Važiuok“;
 • filmai apie profesijas;
 • filmukai „Karjeros planavimo žingsniai“;
 • testai.
www.studijos.lt
 • pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.
www.kpmpc.lt
 • kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
www.sac.smm.lt
 • skirtumai tarp koleginių, universitetinių studijų ir profesinio mokymo.
www.tinklas.lt
 • Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į mokomosios medžiagos svetaines.
www.kalba.lt
 • kalbų mokymas, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams.
www.vsf.lt
 • interneto svetainė-informacija studentams apie paskolas;
 • teisinė informacija.
www.uzt.lt
 • informacijos bei darbo rinkos tendencijas ir prognozes apie profesijas galite rasti šiame internetiniame puslapyje.
www.skvc.lt
 • aiškinamasis su studijomis susijusių terminų žodynas.
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
 • leidinys „Lietuvos profesijų klasifikatorius“.

Informacija atnaujinta: