Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1055 - 1140 Kl. val. 1200 - 1230 5. 1240 - 1325 6. 1335 - 1420 7. 1430 - 1515 8. 1525 - 1610 9. 1615 - 1700
Iki pirmo pusmečio pabaigos liko 95 dienos
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universiteto gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016


Formalusis švietimas

2019-2020 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis Pasirenkamieji dalykai Moduliai Pamokų laikas Mokymas namuose Formaliojo švietimo programos Konsultacijos

2019-2020 m.m. darbo organizavimo tvarka gimnazijoje

1. I-IV klasių mokiniai visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę.

2. Mokslo metų pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

3. Ugdymo proceso pabaiga:
 • I-III kl. mokiniams – 2020 m. birželio 23 d.
 • IV kl. mokiniams – 2020 m. gegužės 22 d.
4. Mokiniams skiriamos atostogos:
 • rudens – spalio 28 d. - spalio 31 d. ;
 • žiemos (Kalėdų) – gruodžio 23 d. - sausio 3 d. ;
 • žiemos – vasario 17 d. - vasario 21 d. ;
 • pavasario (Velykų) – balandžio 14 d. - balandžio 17 d. (IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko pasirinktą brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 29 dieną);
 • vasaros – birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.
5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (rezultatams apibendrinti ir turinio kaitai):
 • I pusmetis: 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. sausio 19 d.
 • II pusmetis: 2020 m. sausio 20 d. – mokslo metų pabaiga.
6. Ugdymo dienos 2019-2020 m. m.:
 • Mokslo ir žinių diena : 2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienis)
 • Prevencinė diena „Saugau save ir kitus“: 2019 m. rugsėjo 3 d. (antradienis)
 • Europos kalbų diena : 2019 m. rugsėjo 25 d. (trečiadienis)
 • Sveikatingumo diena : 2019 m. spalio 16 d. (trečiadienis)
 • Patyriminio ugdymo (STEAM) diena : 2019 m. lapkričio 19 d. (antradienis)
 • Šventinė ŠUG bendruomenės diena : 2019 m. gruodžio 20 d. (penktadienis)
 • Tiksliųjų mokslų diena „Atrask EMI (ekonomikos, matematikos, informatikos) grožį“ : 2020 m. sausio 23 d. (ketvirtadienis)
 • Lietuvių kalbos puoselėjimo diena : 2020 m. vasario 14 d. (penktadienis)
 • Gamtosauginio ugdymo diena : 2020 m. kovo 18 d. (trečiadienis)
 • Projektinė veikla „Garsas ir aš“: 2020 m. balandžio 1 d. (trečiadienis )
 • Ugdymo karjerai diena : 2020 m. balandžio 16 d. (ketvirtadienis)
 • Socialinių mokslų diena :2020 m. birželio 09 d. (antradienis)
 • Mokslo metų užbaigimo diena. Išvykų diena :2020 m. birželio 23 d. (antradienis)

Pasirenkamieji dalykai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasėsPam.
sk.
Gr.
sk.
1.Ekonomika (K. Nosamienė)III22
2.Ekonomika (K. Nosamienė)IV22
3.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, A1, D. Šarkūnaitė)III22
4.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, D. Šarkūnaitė)IV21
5.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)III21
6.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)IV21
7.Braižyba (A. Alijošienė)III-IV11


Moduliai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasėsPam.
sk.
Gr.
sk.
1.„Verslo matematika“ (matematika, K. Nosamienė)II0,55
2.„Programavimo pradmenys“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)I-II11
3.„Nestandartinių uždavinių sprendimas“ (matematika, A. Jocaitė)III11
4.„Gramatikos įgūdžių tobulinimas“ (anglų k., I. Jucienė)III11
5.„Norintiems rašyti be klaidų (rašybos ir skyrybos pagrindų įtvirtinimas“ (lietuvių k., V. Marcišauskaitė)III11
6.„Rinktiniai matematikos uždaviniai“ (matematika, L. Morkuvienė, A. Jocaitė, L. Jankauskienė, L. Riaukienė)IV13
7.„Istorija žemėlapiuose“ (istorija, G. Vasiliauskienė)IV11
8.„Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai“ (lietuvių k., I. Kruopienė, V. Marcišauskaitė)IV12
9.„Pasirengimas brandos egzaminui“ (anglų k., G. Šidlauskienė, I. Zubrickienė, J. Janavičienė, I. Jucienė, I. Laurinėnienė)III16
10.„Fizikos brandos egzamino užduočių sprendimas ir sudėtingesnių tiriamųjų darbų atlikimas“ (V. Jankus)IV11
11.„Biologijos brandos egzamino užduočių sprendimas“ (biologija, D. Meškaitė)IV11
12.„Programavimas“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)IV11
13.„Dalykinė rusų kalba“ (rusų k., D. Baranauskienė)IV0,51


Pamokų laikas

  III
1. 800 - 845
2. 855 - 940
3. 950 - 1035
4. 1055 - 1140
Kl. val. 1200 - 1230
5. 1240 - 1325
6. 1335 - 1420
7. 1430 - 1515
8. 1525 - 1610
9. 1615 - 1700
  I, II, IV, V
1. 800 - 845
2. 855 - 940
3. 950 - 1035
4. 1055 - 1140
-
5. 1200 - 1245
6. 1255 - 1340
7. 1350 - 1435
8. 1445 - 1530
9. 1540 - 1625


Pamokų trukmė

Visų pamokų trukmė yra 45 min. Pamokos gali būti sutrumpinamos tik dėl ekstremalių sąlygų, keliančių pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai.
Pagrindiniai dokumentai: HN 21:2011

Mokymas namuose

Moksleivių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo bei sveikatos ministrų patvirtinta Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoije ir namuose organizavimo tvarkos aprašu (2012-09-26 d, įsakymas Nr.V-1405) ir 2015-2016 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2015 m. birželio 16 d. įsak Nr. V-614).
Mokymui namuose reikalingi šie dokumentai:
 1. Gydytojų konsultacinės komisijos aktas, kuriame nurodomas ligos kodas ir mokymo namuose laikotarpis.
 2. Tėvų prašymas.
Mokymo namuose pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų skaičius nustatomas, vadovaujantis 2015-2016 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir aukščiau nurodytais dokumentais.

Dėl mokymo namuose kreiptis į direktoriaus pavaduotoją , 218 kabinetas, tel.552892.
Apie mokymą namuose.

Formaliojo švietimo programos

Šiaulių universiteto gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Informacija atnaujinta:
2019.09.03