Formalusis švietimas

Pasirenkamieji dalykai Moduliai Pamokų laikas Konsultacijos Mokymas namuose Formaliojo švietimo programos

2021-2022 m.m. darbo organizavimo tvarka gimnazijoje

1. I-IV klasių mokiniai visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę.

2. Mokslo metų pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.

3. Ugdymo proceso pabaiga:
 • I-II kl. mokiniams – 2022 m. birželio 23 d.
 • III kl. mokiniams – 2022 m. birželio 17 d.
 • IV kl. mokiniams – 2022 m. gegužės 30 d.
4. Mokiniams skiriamos atostogos:
 • rudens – lapkričio 3 d. - lapkričio 9 d. ;
 • žiemos (Kalėdų) – gruodžio 27 d. - sausio 7 d. ;
 • žiemos – vasario 14 d. - vasario 18 d. ;
 • pavasario (Velykų) – balandžio 19d. - balandžio 22 d. ;
 • vasaros – birželio 28 d. – rugpjūčio 31 d.
5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (rezultatams apibendrinti ir turinio kaitai):
 • I pusmetis: 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 23 d.
 • II pusmetis: 2022 m. sausio 24 d. – mokslo metų pabaiga.
6. Ugdymo dienos 2021-2022 m. m.:
 • Mokslo ir žinių diena : 2021 m. rugsėjo 1 d. (trečiadienis)
 • Prevencinė diena „Saugau save ir kitus“: 2021 m. rugsėjo 2 d. (ketvirtadienis)

Pasirenkamieji dalykai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1.Ekonomika ir verslumas (K. Nosamienė)III-IV
2.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, D. Šarkūnaitė)III-IV
3.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)III-IV
4.Braižyba (A. Alijošienė)III-IV


Moduliai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1.Matematikos uždavinių sprendimas (matematika, K. Nosamienė, L. Petersonienė)I
2.Matematikos PUPP užduočių sprendimas (matematika, A. Jocaitė, L. Jankauskienė, L. Riaukienė)II
3.„Verslo matematika“ (matematika, K. Nosamienė)II
4.„Programavimo pradmenys“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)I-II
5.„Nestandartinių uždavinių sprendimas“ (matematika, A. Jocaitė, L. Petersonienė)III
6.„Gramatikos įgūdžių tobulinimas“ (anglų k., I. Zubrickienė, I. Jucienė, I. Laurinėnienė)III
7.„Rinktiniai matematikos uždaviniai“ (matematika, A. Jocaitė, L. Jankauskienė, L. Riaukienė, K. Nosamienė)IV
8.„Istorija žemėlapiuose“ (istorija, G. Vasiliauskienė)IV
9.„Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai“ (lietuvių k., N. Vaidilienė)IV
10.„Pasirengimas brandos egzaminui“ (anglų k., G. Šidlauskienė, I. Zubrickienė, I. Jucienė, I. Laurinėnienė)III
11.„Biologijos brandos egzamino užduočių sprendimas“ (biologija, D. Meškaitė)IV
12.„Programavimas“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)IV

Pamokų laikai
PamokaI - IV klasės
1.8.10 - 8.55
2.9.05 - 9.50
3.10.00 - 10.45
4.11.05- 11.50
5.12.10- 12.55
6.13.10- 13.55
7.14.05- 14.50
8.15.00- 15.45
9.15.55- 16.40


Konsultacijos

Profesinio orientavimo individualių, grupės, klasės konsultacijų laikas ŠU gimnazijoje


Mokymas namuose

Moksleivių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo bei sveikatos ministrų patvirtinta Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu (2012-09-26 d, įsakymas Nr.V-1405) ir 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (2021 m. gegužės 03 d. įsak Nr. V-688).
Mokymui namuose reikalingi šie dokumentai:
 1. Gydytojų konsultacinės komisijos aktas, kuriame nurodomas ligos kodas ir mokymo namuose laikotarpis.
 2. Tėvų prašymas.
Mokymo namuose pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų skaičius nustatomas, vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir aukščiau nurodytais dokumentais.

Dėl mokymo namuose kreiptis į direktoriaus pavaduotoją , 118 kabinetas.
Apie mokymą namuose.

Formaliojo švietimo programos

Šiaulių universitetinė gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.


Informacija atnaujinta:
2021.10.25