Formalusis švietimas

2018-2019 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis Pasirenkamieji dalykai Moduliai Pamokų laikas Mokymas namuose Formaliojo švietimo programos Konsultacijos

2018-2019 m.m. darbo organizavimo tvarka gimnazijoje

1. I-IV klasių mokiniai visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę.

2. Mokslo metų pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

3. Ugdymo proceso pabaiga:
 • I-III kl. mokiniams – 2019 m. birželio 21 d.
 • IV kl. mokiniams – 2019 m. gegužės 24 d.
4. Mokiniams skiriamos atostogos:
 • rudens – spalio 29 d. - lapkričio 2 d. ;
 • žiemos (Kalėdų) – gruodžio 27 d. - sausio 2 d. ;
 • žiemos – vasario 18 d. - vasario 22 d. ;
 • pavasario (Velykų) – balandžio 23 d. - balandžio 26 d. (IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko pasirinktą brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 29 dieną);
 • vasaros – birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.
5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (rezultatams apibendrinti ir turinio kaitai):
 • I pusmetis: 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 20 d.
 • II pusmetis: 2019 m. sausio 21 d. – mokslo metų pabaiga.
6. Ugdymo dienos 2018-2019 m. m.:
 • Mokslo ir žinių diena : 2018 m. rugsėjo 3 d. (pirmadienis)
 • Prevencinė diena „Saugau save ir kitus“: 2018 m. rugsėjo 4 d. (antradienis)
 • Europos kalbų diena : 2018 m. rugsėjo 26 d. (trečiadienis)
 • Sveikatingumo diena : 2018 m. spalio 17 d. (trečiadienis)
 • Muziejų diena : 2018 m. lapkričio 9 d. (penktadienis)
 • Patyriminio ugdymo (STEAM) diena : 2018 m. lapkričio 20 d. (antradienis)
 • Šventinė ŠUG bendruomenės diena : 2018 m. gruodžio 21 d. (penktadienis)
 • Tiksliųjų mokslų diena „Atrask EMI (ekonomikos, matematikos, informatikos) grožį“ : 2019 m. sausio 24 d. (ketvirtadienis)
 • Lietuvių kalbos puoselėjimo diena : 2019 m. vasario 15 d. (penktadienis)
 • Gamtosauginio ugdymo diena : 2019 m. kovo 20 d. (trečiadienis)
 • Projektinė veikla „Garsas ir aš“: 2019 m. balandžio 3 d. (trečiadienis )
 • Ugdymo karjerai diena : 2019 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienis)
 • Sporto ir draugystės diena : 2019 m. gegužės 31 d. (penktadienis)
 • Socialinių mokslų diena :2019 m. birželio 11 d. (antradienis)
 • Mokslo metų užbaigimo diena. Išvykų diena :2019 m. birželio 21 d. (penktadienis)

Pasirenkamieji dalykai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasėsPam.
sk.
Gr.
sk.
1.Ekonomika (K. Nosamienė)III22
2.Ekonomika (K. Nosamienė)IV22
3.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, A1, D. Šarkūnaitė)III22
4.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, D. Šarkūnaitė)IV21
5.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)III21
6.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)IV21
7.Ispanų k. (3 užsienio kalba, A1, D. Arlikevičiūtė)III21
8.Ispanų k. (3 užsienio kalba, A1, D. Arlikevičiūtė)IV11
9.Braižyba (A. Alijošienė)III-IV11


Moduliai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasėsPam.
sk.
Gr.
sk.
1.„Verslo matematika“ (matematika, K. Nosamienė)II0,55
2.„Programavimo pradmenys“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)I-II11
3.„Nestandartinių uždavinių sprendimas“ (matematika, A. Jocaitė)III11
4.„Gramatikos įgūdžių tobulinimas“ (anglų k., I. Jucienė)III11
5.„Norintiems rašyti be klaidų (rašybos ir skyrybos pagrindų įtvirtinimas“ (lietuvių k., V. Marcišauskaitė)III11
6.„Rinktiniai matematikos uždaviniai“ (matematika, L. Morkuvienė, A. Jocaitė, L. Jankauskienė, L. Riaukienė)IV13
7.„Istorija žemėlapiuose“ (istorija, G. Vasiliauskienė)IV11
8.„Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai“ (lietuvių k., I. Kruopienė, V. Marcišauskaitė)IV12
9.„Pasirengimas brandos egzaminui“ (anglų k., G. Šidlauskienė, I. Zubrickienė, J. Janavičienė, I. Jucienė, I. Laurinėnienė)III16
10.„Fizikos brandos egzamino užduočių sprendimas ir sudėtingesnių tiriamųjų darbų atlikimas“ (V. Jankus)IV11
11.„Biologijos brandos egzamino užduočių sprendimas“ (biologija, D. Meškaitė)IV11
12.„Programavimas“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)IV11
13.„Dalykinė rusų kalba“ (rusų k., D. Baranauskienė)IV0,51


Pamokų laikas

  III
1. 800 - 845
2. 855 - 940
3. 950 - 1035
4. 1055 - 1140
Kl. val. 1200 - 1230
5. 1240 - 1325
6. 1335 - 1420
7. 1430 - 1515
8. 1525 - 1610
9. 1615 - 1700
  I, II, IV, V
1. 800 - 845
2. 855 - 940
3. 950 - 1035
4. 1055 - 1140
-
5. 1200 - 1245
6. 1255 - 1340
7. 1350 - 1435
8. 1445 - 1530
9. 1540 - 1625


Pamokų trukmė

Visų pamokų trukmė yra 45 min. Pamokos gali būti sutrumpinamos tik dėl ekstremalių sąlygų, keliančių pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai.
Pagrindiniai dokumentai: HN 21:2011

Mokymas namuose

Moksleivių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo bei sveikatos ministrų patvirtinta Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoije ir namuose organizavimo tvarkos aprašu (2012-09-26 d, įsakymas Nr.V-1405) ir 2015-2016 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2015 m. birželio 16 d. įsak Nr. V-614).
Mokymui namuose reikalingi šie dokumentai:
 1. Gydytojų konsultacinės komisijos aktas, kuriame nurodomas ligos kodas ir mokymo namuose laikotarpis.
 2. Tėvų prašymas.
Mokymo namuose pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų skaičius nustatomas, vadovaujantis 2015-2016 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir aukščiau nurodytais dokumentais.

Dėl mokymo namuose kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Z. Sadauskienę, 218 kabinetas, tel.552892.
Apie mokymą namuose.

Formaliojo švietimo programos

Šiaulių universiteto gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Informacija atnaujinta:
2018.09.06