Formalusis švietimas

Pamokų tvarkaraštis Pasirenkamieji dalykai Moduliai Pamokų laikas Mokymas namuose Formaliojo švietimo programos

2020-2021 m.m. darbo organizavimo tvarka gimnazijoje

1. I-IV klasių mokiniai visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę.

2. Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

3. Ugdymo proceso pabaiga:
 • I-III kl. mokiniams – 2021 m. birželio 23 d.
 • IV kl. mokiniams – 2021 m. gegužės 24 d.
4. Mokiniams skiriamos atostogos:
 • rudens – spalio 26 d. - spalio 30 d. ;
 • žiemos (Kalėdų) – gruodžio 23 d. - sausio 5 d. ;
 • žiemos – vasario 15 d. - vasario 19 d. ;
 • pavasario (Velykų) – balandžio 6 d. - balandžio 9 d. (IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko pasirinktą brandos egzaminą, perkeliama į balandžio 12 dieną);
 • vasaros – birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.
5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (rezultatams apibendrinti ir turinio kaitai):
 • I pusmetis: 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 24 d.
 • II pusmetis: 2021 m. sausio 25 d. – mokslo metų pabaiga.
6. Ugdymo dienos 2020-2021 m. m.:
 • Mokslo ir žinių diena : 2020 m. rugsėjo 1 d. (antradienis)
 • Prevencinė diena „Saugau save ir kitus“: 2020 m. rugsėjo 2 d. (trečiadienis)

Pasirenkamieji dalykai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1.Ekonomika (K. Nosamienė)III
2.Ekonomika (K. Nosamienė)IV
3.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, A1, D. Šarkūnaitė)III
4.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, D. Šarkūnaitė)IV
5.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)III
6.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1, V. Ratkevičienė)IV
7.Braižyba (A. Alijošienė)III-IV
8.Psichologija (R. Bubnys)III-IV


Moduliai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1.Matematikos uždavinių sprendimas (matematika, K. Nosamienė, L. Petersonienė)I
2.Matematikos PUPP užduočių sprendimas (matematika, A. Jocaitė, L. Jankauskienė, L. Riaukienė)II
3.„Verslo matematika“ (matematika, K. Nosamienė)II
4.„Programavimo pradmenys“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)I-II
5.„Nestandartinių uždavinių sprendimas“ (matematika, A. Jocaitė, L. Petersonienė)III
6.„Gramatikos įgūdžių tobulinimas“ (anglų k., I. Zubrickienė, I. Jucienė, I. Laurinėnienė)III
7.„Norintiems rašyti be klaidų (rašybos ir skyrybos pagrindų įtvirtinimas“ (lietuvių k., R. Streikuvienė)III
8.„Rinktiniai matematikos uždaviniai“ (matematika, A. Jocaitė, L. Jankauskienė, L. Riaukienė, K. Nosamienė)IV
9.„Istorija žemėlapiuose“ (istorija, G. Vasiliauskienė)IV
10.„Probleminiai lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos aspektai“ (lietuvių k., N. Vaidilienė)IV
11.„Pasirengimas brandos egzaminui“ (anglų k., G. Šidlauskienė, I. Zubrickienė, I. Jucienė, I. Laurinėnienė)III
12.„Fizikos brandos egzamino užduočių sprendimas ir sudėtingesnių tiriamųjų darbų atlikimas“ (V. Jankus)IV
13.„Biologijos brandos egzamino užduočių sprendimas“ (biologija, D. Meškaitė)IV
14.„Programavimas“ (informacinės technologijos, D. Vaivadienė)IV

Pamokų laikai
I - IV klasės
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45- 11.30
12.00- 12.45
12.55- 13.40
13.50- 14.35
14.45- 15.30
15.40- 16.25


Mokymas namuose

Moksleivių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo bei sveikatos ministrų patvirtinta Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoije ir namuose organizavimo tvarkos aprašu (2012-09-26 d, įsakymas Nr.V-1405) ir 2015-2016 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (2015 m. birželio 16 d. įsak Nr. V-614).
Mokymui namuose reikalingi šie dokumentai:
 1. Gydytojų konsultacinės komisijos aktas, kuriame nurodomas ligos kodas ir mokymo namuose laikotarpis.
 2. Tėvų prašymas.
Mokymo namuose pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų skaičius nustatomas, vadovaujantis 2015-2016 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir aukščiau nurodytais dokumentais.

Dėl mokymo namuose kreiptis į direktoriaus pavaduotoją , 218 kabinetas.
Apie mokymą namuose.

Formaliojo švietimo programos

Šiaulių universitetinė gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.


Informacija atnaujinta:
2020.09.01