Formalusis švietimas

2022-2023 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis Pasirenkamieji dalykai Moduliai Pamokų laikas Konsultacijos Mokymas namuose Formaliojo švietimo programos

2022-2023 m.m. darbo organizavimo tvarka gimnazijoje

1. I-IV klasių mokiniai visus mokslo metus dirba 5 dienas per savaitę.

2. Mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

3. Ugdymo proceso pabaiga:
 • I-II kl. mokiniams – 2023 m. birželio 22 d.
 • III kl. mokiniams – 2023 m. birželio 15 d.
 • IV kl. mokiniams – 2023 m. birželio 01 d.
4. Mokiniams skiriamos atostogos:
 • rudens – spalio 31 d. - lapkričio 4 d. ;
 • žiemos (Kalėdų) – gruodžio 27 d. - sausio 6 d. ;
 • žiemos – vasario 13 d. - vasario 17 d. ;
 • pavasario (Velykų) – balandžio 11 d. - balandžio 14 d. ;
 • vasaros – birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.
5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (rezultatams apibendrinti ir turinio kaitai):
 • I pusmetis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 22 d.
 • II pusmetis: 2023 m. sausio 23 d. – mokslo metų pabaiga.
6. Ugdymo dienos 2022-2023 m. m.:
 • Mokslo ir žinių diena : 2022 m. rugsėjo 1 d.
 • Prevencinė diena „Saugau save ir kitus“: 2022 m. rugsėjo 2 d.

Pasirenkamieji dalykai

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1.Ekonomika ir verslumas III-IV
2.Vokiečių k. (3 užsienio kalba, A1,)III-IV
3.Prancūzų k. (3 užsienio kalba, A1,)III-IV
4.FilosofijaIII-IV
5.PsichologijaIII-IV

Pamokų laikai
PamokaI - IV klasės
1.8.10 - 8.55
2.9.05 - 9.50
3.10.00 - 10.45
4.11.05- 11.50
5.12.10- 12.55
6.13.10- 13.55
7.14.05- 14.50
8.15.00- 15.45
9.15.55- 16.40


Mokymas namuose

Moksleivių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo bei sveikatos ministrų patvirtinta Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu (2012-09-26 d, įsakymas Nr.V-1405) ir 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (2021 m. gegužės 03 d. įsak Nr. V-688).
Mokymui namuose reikalingi šie dokumentai:
 1. Gydytojų konsultacinės komisijos aktas, kuriame nurodomas ligos kodas ir mokymo namuose laikotarpis.
 2. Tėvų prašymas.
Mokymo namuose pamokos trukmė 45 minutės. Pamokų skaičius nustatomas, vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir aukščiau nurodytais dokumentais.

Dėl mokymo namuose kreiptis į direktoriaus pavaduotoją , 118 kabinetas.
Apie mokymą namuose.

Formaliojo švietimo programos

Šiaulių universitetinė gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.


Informacija atnaujinta:
2022.09.02