Projektai


eTwinning projektas Sustainable World – Our Future

020-2021 mokslo metais anglų kalbos mokytoja Giedrė Šidlauskienė kartu su Ia ir Ib gimnazinių klasių moksleiviais vykdė tarptautinį eTwinning projektą – Sustainable World - Our Future. Visus metus mokiniais gilinosi į tvaraus pasaulio kūrimo, planetos išsaugojimo svarbos klausimus, domėjosi ekologijos iššūkiais XXI amžiuje. Ispanijos ir Lietuvos moksleiviai susitiko ir virtualiose dirbtuvėse. Moksleiviai turėjo progą pabendrauti su Valensijos mokyklos mokiniais. Jie, dirbdami tarptautinėse komandose, sukūrė galutinį projekto produktą: „Kahoot“ klausimynus ekologijos tema. Mokytoja džiaugiasi mokinių įdėtu darbu, pagilintomis žiniomis ir tikisi, kad moksleiviai paskatins ir kitus siekti ekologinio raštingumo.
Viso projekto veiklas galite pamatyti čia:
https://twinspace.etwinning.net/122824/home

Eco-students against climate change

2019 metų rugsėjo mėnesį Šiaulių universiteto gimnazijos anglų kalbos mokytoja Giedrė Šidlauskienė kartu su II a gimnazinės klasės moksleiviais pradėjo vykdyti tarptautinį projektą su Ispanijos ir Prancūzijos mokyklomis "Eco-students against climate change". Projektas skirtas skatinti mokinių sąmoningumą apie žemės išsaugojimą ateities kartoms. Projekto metu mokiniai turėjo puikią progą patobulinti anglų kalbos įgūdžius, dirbdami mišriose grupėse išmokti bendradarbiauti, taip pat sužinojo daug informacijos apie grėsmes, bei įvairius būdus, kaip išsaugoti planetą. Labai džiugu, kad ir esant ekstremaliai situacijai, mokiniams pavyko sėkmingai įgyvendinti ir pabaigti projektą, kuris bus teikiamas eTwinning Nacionalinio kokybės ženklelio vertinimui.
Projekto galutinis rezultatas, tai mokinių sukurtas tinklapis:
https://sites.google.com/view/eco-students/pagrindinis-puslapis
Viso projekto veiklas galite pamatyti čia:
Twinspace

eTwinning projektas Virtual Trip

Sveikiname Šiaulių universiteiės gimnazijos anglų kalbos mokytoją Giedrę Šidlauskienę ir I-III klasių mokinių komandą: Mildą B. (III a), Gabiją B. (III a), Adomą T. (III b), Klaudijų B. (III a), Lianą U. (I a), Aureliją P. (I a), Gabiją Z. (I a), Ievą P. (I a) sėkmingai įvykdžius eTwinning projektą Virtual Trip ir už kokybišką darbą gavus Nacionalinį kokybės ženkliuką.

Apie projektą (About the project; Sobre el proyecto)

eTwinning projektas „Cross-cultural Chin Wag“Tarptautinis projektas ,,Cross-cultural Chin Wag" - tarp Šiaulių universiteto gimnazijos ir Kroatijos mokyklos vykdoma partnerystė nuo 2016 m. rugsėjo mėn.
Šio dvišalio projekto tikslas - naudojant naujausias technologijas supažindinti Lietuvos ir Kroatijos moksleivius su kitos šalies kultūra, tradicijomis, stiprinti europinę dimensiją, kelti mokymosi motyvaciją.
Pagrindiniai ŠUG dalyviai: Adomas Tverijonas, Agnė Bitytė, Rūta Drevinskaitė, Milda Banevičiūtė, Akvilė Batavičiūtė, Gabija Baniulytė, Aivaras Giedrimas, Paulius Sasnauskas, Justas Balčiauskas, projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja Giedrė Šidlauskienė. Projekto metu moksleiviai susipažino su Kroatijos moksleiviais eTwinning platformoje, kūrė logotipus projektui. Toliau mokiniai bendrauja ir rengia videosiužetus, pristatydami save, savo mokyklą ir šalį. Galutiniame projekto etape bus rengiama viktorina, siekiant išsiaiškinti, kiek mokiniai praplėtė žinias apie kitą šalį, jos kultūrinius ypatumus. Bus sukurtas bendras visų šalių videopristatymas.
eTwinnig projektas – puiki galimybė praplėsti akiratį, įgyti tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties ir, žinoma, nuostabi galimybė mokytis kitaip.
Projekto produktas - filmukas apie Šiaulius
Mokyklos pristatymas Kroatijos moksleiviams
Aplinkosauginis projektas „Atgal į gamtą“

Šiaulių universiteto gimnazijai gavus dalinį Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projekto finansavimą, paskutinę spalio savaitę vykdytos prasmingos, mokinių entuziazmą, savivoką, atsakomybę ir žingeidumą skatinančios užduotys. Taip startavo gimnazijoje inicijuota veikla „Diena kiTAIP“.

Projekto skaidrės

Projektas „Pilietis – savanoris“Gimnazija vykdo Europos struktūrinių fondų (ESF agentūros) ir Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą „Visuomenės įgalinimas socialinės partnerystės kontekste - pilietinių kompetencijų ugdymas inovatyviais aktyvios įtraukties metodais“ (darbinis pavadinimas „Pilietis – savanoris“). Projekto metu bus siekiama aktyvios įtraukties metodais skatinti visų pagrindinių neformalaus ugdymo veikėjų (tėvų, moksleivių, mokytojų) aktyvų įsitraukimą į neformalaus ugdymo (NU) procesą, pasirenkant savanorystę kaip kertinį pilietinių kompetencijų komponentą. Projekto tikslas – įgalinti neformalaus ugdymo veikėjus socialinės partnerystės kontekste ugdant jų pilietines kompetencijas inovatyviais aktyvios įtraukties metodais. Didelis dėmesys skiriamas darbo proceso, taip pat rezultato aptarimui, savanorių mokymams, palaikymui. Jie praplečia savo socialinį ratą ir vėliau dažnai gauna apmokamą darbą. Savanorystė suteikia neformalaus mokymosi galimybes, ir todėl ji yra itin svarbus mokymosi visą gyvenimą strategijos Europos Sąjungoje instrumentas.
Projekto įgyvendinimo metu, gimnazijoje bus įsteigtas Savanorių rengimo metodinis centras, sukurtos ir išleistos Savanorių rengimo metodikos šalies mokyklų administracijų darbuotojams, mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams . Vyks metodikų pristatymai, pilotiniai mokymai, adaptavimas po pilotinių mokymų, mokyklų administracijos darbuotojų mokymai, mokinių į mokymus atranka ir mokymai, savanorių kuratorių atranka, atrinktų mokinių tėvų mokymai ir praktinis mokymų dalyvių įgūdžių išbandymas. Visi projekto dalyviai turės galimybę pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus TAFISA pasaulio žaidynėse Šiauliuose 2012 m. liepos 5-11 dienomis. Bus sukurta savanoriams skirta socialinė reklama, internetinis tinklalapis apie savanorystę, TV laidų ciklas „Visuomenės pilietinės kompetencijos“.
Projekto partneriai: Pilietinių iniciatyvų centras, Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacija. Projekto dalyviai Šiaulių, Panevėžio, Radviliškio, Telšių miestų bendrojo lavinimo mokyklos.
Projekto vertė: 355 856,00 Lt

Projektas „AKIM“

Gimnazija dalyvauja ESF agentūros Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir partnerių projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Projekto metu gimnazijos mokiniams bus organizuoti kultūros kursai, dvejus mokslo metus bus vedamos kultūros dalykų pamokos.

Pamokas ves menininkai, atstovaujantys 11 meno sričių, kuriuos prioriteto tvarka pasirinks pati gimnazija. Per projekto laikotarpį, kiekvieną mėnesį, gimnazija nemokamai gaus 11 prestižinių Lietuvos kultūros žurnalų (atitinkamai ketvirtiniai kas ketvirtį, pusmetiniai kas pusmetį) kurie bus pristatomi nemokamai. Žurnalų pavadinimai: Kultūros barai, Naujasis Židinys, Metai, Knygų aidai, Krantai, Dailė, Literatūra ir menas, Fotografija, Muzikos barai, Kelionės su Bernardinai.lt, Tautodailės metraštis.
Bendra projekto vertė: 3 723 439,00 Lt

Projektas „Žmogus tarp žmonių“

Gimnazija dalyvauja Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva | Europos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Žmogus tarp žmonių“. Šiame projekte dalyvauja aštuonios gimnazijos iš visos Lietuvos. Projekto tikslas – skatinti į ugdymo procesą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę, taip stiprinant šeimos narių ir mokyklos ryšį. Projekto dalyviai 2011-2012 metais bus apmokomi inovatyvių mokymo metodų ir būdų.Projekto metu bus organizuojamos vasaros stovyklos mokiniams, kuriose vyks užsiėmimai su žinomais Lietuvos žmonėmis – verslo, pramogų, sporto, meno atstovais, veiks kūrybinės dirbtuvės, kuriose jaunimas galės ugdyti savo talentus įvairiose srityse. Jaunimo organizacijos atstovai ves specialias ugdymo programas vaikams, tėvams ir mokytojams, skatinančias, mokiniai per paskaitas ir interaktyvius žaidimus bus mokomi verslumo.

Projektas „Gamtos mokslų, menų ir technologijų infrastuktūra“

Gimnazijoje vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Gamtos mokslų, menų ir technologijų infrastuktūra“ skirtas biologijos, chemijos, dailės, fizikos, konstrukcinių medžiagų, mitybos ir turizmo, muzikos, tekstilės ir aprangos kabinetams modernizuoti.
Projekto metu gamtos, menų, technologijų kabinetai bus aprūpinti įvairiomis mokymo priemonėmis ir kompiuterine technika. Projekto metu gimnazija gaus mokymo priemonių už daugiau kaip 461 tūkst. Lt.

Projektas „ESF akademija“

Gimnazija dalyvauja Europos Socialinio Fondo Agentūros įgyvendinamame projekte "Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas administruojant žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007-2013 m. ES SP programavimo laikotarpiu" pagal Lietuvos 2007-2013 m. VP1 žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę VP1-5.2-FM-01-V.


Gimnazistai projekto metu vykstančiuose ESF Akademijos mokymuose, atlikdami kūrybines užduotis, įgauna daugiau žinių apie ES ir Europos Socialinio Fondo veiklą. Už ypač puikiai atliktas užduotis mokiniai yra pelnę apdovanojimų.

Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

Gimnazijoje vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ skirtas mokytojo darbo vietai modernizuoti.
Gimnazijoje mokytojo darbo vieta aprūpinama stacionaria ar mobilia įranga, skirta mokytojui pasirengti ugdomajai veiklai, dirbti su elektroninėmis švietimo sistemomis, žinynais, duomenų bazėmis, bendrauti su kitų dalykų ar mokyklų specialistais, mokinių tėvais ir kt. Projekto metu gimnazija gaus priemonių už 93 tūkst. Lt.

Informacija atnaujinta:
2020.11.11