MĖGAUSIMĖS, MOKYSIMĖS, PATIRSIME IR SIEKSIME DRAUGE!!! PRISIJUNK IR TU...

Prašymai į I - IV gimnazines klases priimami, vadovaujantis priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu. ir Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu.
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos 2023 m.
Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapyje galima pasitikrinti, kokiai mokyklai priklauso gyvenamasis adresas.

Asmuo 2023 – 2024 m.m., pageidaujantis mokytis I, III gimnazijos klasėje, prašymą teikia per e. sistemą. Prašymų teikimas prasideda 2023 m. kovo 1d. 8:00.

Elektroninio prašymo dėl priėmimo į gimnaziją pateikimo žingsniai:

• Priemimas į teritorinę mokyklą.
• Priemimas į neteritorinę mokyklą.


Jei neturite galimybės prašymą pateikti el. būdu atvykite į gimnaziją darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.00 val.

Prašymai nuo 2023 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. priimami į naujai formuojamas klases, jei vaikas, mokinys:

• gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (prašymai pildomi e. sistemą.);

Apie priėmimą/nepriėmimą informuojama iki balandžio 25d. prašyme nurodytu el. paštu.

Asmenys, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami į likusias laisvas vietas, vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Nuo einamųjų metų gegužės 20 d. prasideda priėmimas į laisvas vietas. Pirmumo teise į likusias laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
3. mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo iki balandžio 15 d.
4. ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
5. kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.
6. Šiaulių rajono Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro, Dubysos aukštupio, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Kairių jungtinės, Voveriškių mokyklų mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo I dalies programą, pageidaujantys tęsti mokymąsi Savivaldybės gimnazijose ir turintys visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus;
7. asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

Iki 2022 m. birželio 20 d. gimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
Norintys mokytis gimnazijos II, IV klasėje prašymus pateikia gimnazijos raštinėje.

Prašymų dėl priėmimo mokytis formos:
Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir švietimo įstaigai pateikti šie dokumentai:
• tėvų (rūpintojų) prašymas (jei I (9) kl. ir III (11) kl. e.prašymas);
• vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
• išsilavinimo pažymėjimas;
• standartizuotų testų pasiekimai (jei taikoma);
• pasirašyta mokymo(si) sutartis.

Apie papildomų dokumentų pristatymą, priimti asmenys bus informuoti atskiru el. laišku.

Daugiau informacijos čia: https://www.siauliai.lt/page/view/228

Gimnazijoje veikia Mokinių priėmimo komisija , kuri veiklą vykdo remiantis komisijos veiklos reglamentu . Mokiniai skirstomi į klases, remiantis mokinių paskirstymo į klases kriterijais.

Telefonas pasiteiravimui: raštinė 8-(650) 78 586, el. paštu: info@sugimnazija.lt

MĖGAUKIS, MOKYK(IS), PATIRK, PASIEK

Šiaulių universitetinė gimnazija kviečia į savo šeimą linksmus ir santūrius, kuriančius ir stebinčius, triukšmingus ir tylius – visus, kurie žengia žingsnį į pagrindinio/vidurinio ugdymosi pakopą!

Jūsų laukia:

▪ kokybiškas ir inovatyvus ugdymas(is);

▪ kvalifikuoti, patyrę ir kūrybiški pedagogai;

▪ pagalbos mokiniui specialistų komanda: psichologas, spec. pedagogas, soc. pedagogas, karjeros specialistas;

▪ galimybė ugdyti verslumo įgūdžius ir tapti jaunuoju verslininku - startuoliu, dalyvauti STEAM veiklose (integruotos ir patyriminės ugdomosios veiklos, robotikos, inžinerinių technologijų ir kt. užsiėmimai);

▪ nauji potyriai ir galimybės dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose, įvairiuose edukaciniuose renginiuose ir išvykose;

▪ mėgstančių meninę raišką – užsiėmimai fotografijos, šokių, teatro studijose, gitaros studijoje „In White“, roko grupėje „Ekstra“, šokančiame chore „Poco", netradicinio folkloro grupėje „Čiūto";

▪ mėgstančių sportuoti – treniruotės krepšinio, tinklinio komandose, atletinės gimnastikos užsiėmimuose, kūno kultūros pamokos plaukimo baseine;

▪ planuojančių studijuoti – Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytojų paskaitos-susitikimai ISM verslo klasėje, VDU filosofijos klasėje;

▪ mėgstančių jaukumą ir patogumą – jaukios, šiuolaikiškos poilsio ir laisvalaikio erdvės, saugi aplinka ir draugiška atmosfera.

Aplankykite gimnaziją virtualiai:

https://youtu.be/iF6cLyXLVZQ
https://youtu.be/svooNV8no9E


Informacija atnaujinta:
2023.02.20