Informacija tėvams

Mokinių pamokų lankomumo dokumentai:

mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (pdf) 1 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas (docx) 1 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas (pdf) 2 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas išvykstant(docx) 2 priedas. Praleistų pamokų pateisinimo lapas išvykstant (pdf) 3 priedas. Praleistų pamokų paaiškinimas (docx) 3 priedas. Praleistų pamokų paaiškinimas (pdf)
Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimo aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
I-IV klasių mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų pažymiais.
I-IV klasių mokinių dorinis ugdymas (etika ir tikyba) vertinamas pažymiais.
I-IV klasių mokinių žmogaus saugos žinios pažymiais nevertinamos, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
I-IV klasių mokinių pažymiais vertinamos šių pasirenkamųjų dalykų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai:

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1BraižybaIII-IV
2EkonomikaIII-IV
3Vokiečių k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV
4Prancūzų k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV

I-IV klasių modulių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami įskaitomis.

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.
Aptariama, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra galimybių siekti daugiau, ar liko mokymosi spragų, kur reikia daugiau pastangų.
Kontrolinių darbų, namų darbų ir kt. užduočių įvertinimas pateikiamas elektroniniame dienyne www.tamo.lt ir, tėvams pageidaujant, mokinio pasiekimų lape mėnesio pradžioje (kas mėnesį).

Nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti klasių koncentrus kuruojantiems pavaduotojams, skyrių vedėjams arba gimnazijos direktoriui:

direktorė Inga Žemaitienė, raštinė, tel. (+370) 650 78586,
direktoriaus pavaduotojas Jonas Petersonas, 118 kab., tel. (+370) 618 42135 ,
neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Irma Baziulienė, 226 kab., tel. (+370) 650 78586.

Informacija atnaujinta:
2023.02.01