Pamokų laikas
1. 800 - 845 2. 855 - 940 3. 950 - 1035 4. 1045 - 1130 5. 1200 - 1245 6. 1255 - 1340 7. 1350 - 1435 8. 1445 - 1530 9. 1540 - 1625
Iki pirmo pusmečio pabaigos (2021-01-24) liko 121 diena
Studijuok Šiaulių universitete
Gimnazijos daina
Šiaulių universitetinės gimnazijos himnas
Muzika - A. Vidmanto
Žodžiai - J. Giniotienės
ŠUG klipas
ŠUG klipas 2016

Informacija tėvams

Prašymo forma dėl priėmimo į mokyklą.

ŠUG kvietimas

Kviečia Šiaulių universitetinė gimnazija!


Prašymai mokytis priimami gimnazijos raštinėje 117 kab., Dainų g. 33, darbo dienomis 8-16 val.
Šiaulių regiono ir kitų Lietuvos rajonų mokiniai, pageidaujantys mokytis Šiaulių universitetinėje gimnazijoje, dėl priėmimo gali teirautis telefonu (8~41) 550 554 arba el. paštu info@sugimnazija.lt.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS Mokinių priėmimas į Šiaulių universitetinę gimnaziją organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas

Prašymo forma dėl priėmimo į mokyklą.


Šiaulių universitetinė gimnazija siūlo šias ugdymosi galimybes:
  • gabiems mokiniams – ugdymąsi pasirinkto mokymosi lygio klasėse;
  • socialiai aktyviems mokiniams – veiklą mokinių seime;
  • mėgstantiems meninę raišką – užsiėmimus dailės, fotografijos, gitaros studijose; roko grupėje "Ekstra", šokančiame chore "Poco", netradicinio folkloro grupėje "Čiūto"; šokių, teatro meno grupėse;
  • mėgstantiems sportuoti – varžybas krepšinio, tinklinio komandose; treniruotes atletinės gimnastikos, aerobikos būreliuose; kūno kultūros pamokas plaukimo baseine;
  • planuojantiems studijuoti – Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytojų paskaitas-susitikimus, Šiaulių universiteto bibliotekos ir skaityklos paslaugas;
  • gyvenantiems toliau nuo gimnazijos – apgyvendinimo galimybę Šiaulių universiteto bendrabutyje.

Laisvos vietos klasėse:
  • I klasėse - 2 vietos;
  • II klasėse - 3 vietų;
  • III klasėse - 3 vietos;
  • IV klasėse - 1 vieta.

Dokumentai:

Praleistų pamokų pateisinimo lapas Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimo aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
I-IV klasių mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų pažymiais.
I-IV klasių mokinių dorinis ugdymas (etika ir tikyba) vertinamas pažymiais.
I-IV klasių mokinių žmogaus saugos žinios pažymiais nevertinamos, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
I-IV klasių mokinių pažymiais vertinamos šių pasirenkamųjų dalykų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai:

Nr.Pasirenkamasis dalykasKlasės
1BraižybaIII-IV
2EkonomikaIII-IV
3Vokiečių k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV
4Prancūzų k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV
5Ispanų k. (3-ioji užsienio kalba)III-IV

I-IV klasių modulių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami įskaitomis.

Mokinių informavimo apie pasiekimus tvarka

Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu.
Aptariama, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra galimybių siekti daugiau, ar liko mokymosi spragų, kur reikia daugiau pastangų.
Kontrolinių darbų, namų darbų ir kt. užduočių įvertinimas pateikiamas elektroniniame dienyne www.tamo.lt ir, tėvams pageidaujant, mokinio pasiekimų lape mėnesio pradžioje (kas mėnesį).

Nusiskundimų pateikimo tvarka

Pasiūlymus, pageidavimus ir nusiskundimus galima teikti klasių koncentrus kuruojantiems pavaduotojams, skyrių vedėjams arba gimnazijos direktoriui:

L.e. direktoriaus pareigas Jūratė Kaščiuškienė, raštinė, tel. 550 554,
direktoriaus pavaduotojas Jonas Petersonas, 218 kab., tel. 552 892,
ugdymo skyriaus vedėja Laima Zeringienė, 219 kab., tel. 550 554,
neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Irma Baziulienė, 217 kab., tel. 550 554.
Informacija atnaujinta:
2020.09.01