Priėmimas į laisvas darbo vietas

Įvadas: Šiaulių universitetinei gimnazijai reikalingas:
Pareigos: Ūkio dalies vedėjas (0,25 etato)
Reikalavimai:
1. Ūkio dalies vedėjas turi:
1.1. išmanyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą;
1.2. mokėti dirbti kompiuteriu;
1.3. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;
1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.5. gebėti planuoti ir organizuoti veiklą;
1.6. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.
1.7. išmanyti higienos normas ir taisykles, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus, darbuotojų saugos ir sveikatos, elektros saugos reikalavimus, gimnazijos ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;
1.8. turėti 1 ir daugiau metų vadovaujamo darbo patirties.
2. Savo darbe ūkio dalies vedėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo taisyklėmis bei šiais pareiginiais nuostatais.
Funkcijos::
1. Ūkio dalies vedėjas atlieka šias funkcijas:
1.1. užtikrina taupų ir racionalų gimnazijos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
1.2. organizuoja ir prižiūri aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbą;
1.3. rengia aptarnaujančio personalo darbą reglamentuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų vykdymą (pavaldžių darbuotojų vertinimas, darbo ir poilsio grafikų sudarymas, priėmimo organizavimas ir pan.);
1.4. užtikrina įstaigos aplinkos, pastato, įrenginių, patalpų švarą ir tvarką, organizuoja aptarnavimo ir valymo darbus;
1.5. nustato poreikį ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl mokymo ir kitų gimnazijos veiklai reikalingų priemonių įsigijimo lėšų ir būdų;
1.6. dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius;
1.7. atlieka poreikio tyrimus dėl reikiamų priemonių, medžiagų ir pan. įsigijimo;
1.8. organizuoja ugdymo skyriaus aprūpinimą reikalingomis medžiagomis, mokymo, techninėmis, informacinių technologijų priemonėmis;
1.9. organizuoja ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimo į gimnaziją apskaitą, gimnazijos teritorijos ir prieigų stebėjimą;
1.10. koordinuoja valgyklos veiklą;
1.11. laiku informuoja vadovą apie nelaimingus atsitikimus ir kitus pažeidimus;
1.12. teikia metodinę pagalbą darbuotojams sveikatos ir ergonomiškos darbo aplinkos klausimais;
1.13. rengia ir teikia reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities;
1.14. rengia ir teikia direktoriui su ugdymo aprūpinimu susijusią viešinimui skirtą informaciją apie gimnaziją;
1.15. organizuoja išorės institucijoms su ugdymo aprūpinimu susijusiais klausimais ataskaitų ir kitų dokumentų rengimą;
1.16. eina direktoriaus pareigas jo kasmetinių atostogų, komandiruočių metu, turint nedarbingumo pažymėjimą ir pan.;
1.17. vykdo kitus teisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus;
1.18. nutraukus su įstaiga darbo santykius, gimnazijos vadovui (arba jo paskirtam asmeniui) perduoda visą turimą dokumentaciją bei materialines vertybes, tai įforminant perdavimo – priėmimo aktu;
1.19. pagal smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarką, pastebėjus smurtą, patyčias ar įtarus mokinį apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nedelsiant informuoja gimnazijos administraciją.
Darbo užmokestis:
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,0 iki 8,4 (už 1 etatą)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, gyvenimo aprašymas, užpildyta pretendento anketa. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.
Dokumentai priimami adresu:
Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.
Adresas: Dainų g. 33, LT-78236, Šiauliai
Tel. Nr. +370 650 78 586 El. p. info@sugimnazija.lt
Skelbimas galioja:
iki 2022 m. gruodžio 12 d.

Informacija atnaujinta:
2022.11.23